Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Građansko pravo

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi i zastupanje u svim vrstama parničnih postupaka
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zastupanje pred trgovačkim sudovima
 • Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete / zastupanje u mirnom postupku te sudskim postupcima glede materijalne i nematerijalne štete
 • Zastupanje u postupcima ništetnosti i pobojnosti svih vrsta ugovora te u postupcima pobijanja dužnikovih pravnih radnji
 • Zastupanje u sudskim postupcima protiv banaka zbog preplaćenih kredita u CHF
 • Izrada jednostranih izjava volje
 • Ostvarenje potraživanja za izvršene radove i usluge
 • Zastupanje u postupcima osiguranja dokaza
 • Zastupanje u postupcima naknade štete radi neizvršenja ugovora ili nedostataka u izvršenim radovima
 • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Pravo medija; podnošenje zahtjeva za ispravak, podnošenje tužbi za objavu ispravka, podnošenje tužbi radi naknade štete i zastupanje u postupku
 • Zastupanje u postupcima razvrgnuća suvlasničkih zajednica i drugim izvanparničnim postupcima
 • Izrada raznih vrsta pravnih mišljenja
 • Izrada svih vrsta građanskopravnih ugovora (ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, ugovora o najmu, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu itd.)
 • Pravno savjetovanje glede obveznopravnih odnosa: preuzimanja duga, pristupanja dugu, cesije, preuzimanja ispunjenja, asignacije, prijenosa ugovora te u slučaju raskida ugovora, prijeboja te u drugim slučajevima prestanka ugovora