Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Radno pravo

  • Pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca i radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa, pravno savjetovanje prilikom zasnivanja radnog odnosa
  • Sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, managerskih ugovora, pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca
  • Podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa
  • Pravno savjetovanje i zastupanje u slučaju otkaza ugovora o radu kao i drugim slučajevima prestanka radnog odnosa
  • Pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca tako i radnika u radnim sporovima te pružanje drugih usluga iz područja radnog prava