PODRUČJA RADA

Građansko pravo

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Zaštita osobnih podataka (prema GDPR)
 • Pravo medija; podnošenje zahtjeva za ispravak, podnošenje tužbi za objavu ispravka, podnošenje tužbi radi naknade štete i zastupanje u postupku
 • Zastupanje u ostalim parničnim postupcima

Naplata potraživanja

 • Sastavljanje i podnošenje prijedloga za ovrhu;
 • Prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedlozi za protuovrhu, prijedlozi za osiguranje, prijedlozi za izdavanje privremenih i prethodnih mjera
 • Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Naknada štete

 • Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete / Zastupanje u mirnom postupku, te sudskim postupcima

Radno pravo

 • Zastupanje u radnim sporovima
 • Postupak zaštite pred poslodavcem
 • Savjetovanja o pravima i obvezama iz radnih odnosa
 • Sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu i ostalih ugovora
 • Izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava

Obiteljsko i nasljedno pravo

 • Pravno savjetovanje
 • Zastupanje u postupcima razvoda braka i uzdržavanja
 • Podjela bračne stečevine
 • Zastupanje u ostavinskom postupku
 • Zastupanje u parničnom postupku povodom ostavinskih sporova

Ugovori

 • Sastavljanje svih vrsta ugovora: kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o najmu, ugovora o zakupu i ostalih ugovora
 • Savjetovanje i zastupanje pred javnim bilježnikom

Poslovi vezani za nekretnine

 • Zastupanje u svim zemljišnoknjižnim postupcima / Izvidi nekretnina, stanja katastra i zemljišnih knjiga
 • Sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora
 • Provođnje postupka uknjižbe prava vlasništva, sastav drugih zemljišnoknjižnih pijedloga

Pravo društava

 • Osnivanje društava, promjene upisa u sudskom registru
 • Sastavljanje akata potrebnih za upis osnivanja ili promjena u sudskom registru
 • Zastupanje na ročištima ili na skupštinama trgovačkih društava

Stečajni postupak

 • Prijedlozi za pokretanje postupka, prijave tražbina
 • Zastupanje na ročištima i u radu sjednica vjerovnika

Upravni postupci i sporovi

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Zastupanje u ispitnom postupku, te postupku osiguranja dokaza i na usmenoj raspravi
 • Sastavljanje žalbi, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga za oglašavanje rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja i ostalih prijedloga
 • Pokretanje upravnog spora i zastupanje u upravnim sporovima

Ustavno pravo

 • Podnošenje ustavnih tužbi